Co studiować w czasach, kiedy świat ciągle przyspiesza, czyli cieszyńskie propozycje dla humanistów

0
897
fot. arch. UŚ
- reklama -

Rozmowa z dr Kingą Czerwińską, Prodziekanem ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Dlaczego warto studiować w Cieszynie?
Powodów może być wiele. Jednym z nich jest niewątpliwie usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu, co sprzyja podejmowaniu działań euroregionalnych, międzykulturowych, społecznych i kulturalnych. Do takich projektów należą: festiwal „Kino na Granicy”, festiwal teatralny „Bez granic”, czy „Wakacyjne kadry”. Atutem jest kampus, którego zazdroszczą nam studenci wielu innych miast. Zwarta zabudowa miasteczka studenckiego, gdzie znajdują się akademiki, stołówka, kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem oraz hotel zapewniają komfortowe warunki dla zgłębiania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności i wielu pasji. Atrakcyjna infrastruktura sprzyja organizacji zajęć dodatkowych inicjowanych przez wykładowców i studentów, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, działalność kół studenckich.

Wybór kierunku studiów to trudna decyzja. Podejmują ją zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów pierwszego stopnia. Co można studiować w Cieszynie?
W roku akademickim 2017/2018 w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji będzie można studiować na kierunkach: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, etnologia i antropologia kulturowa, pedagogika, oligofrenopedagogika z arteterapią oraz pedagogika osób niepełnosprawnych  z arteterapią. W ramach wskazanych kierunków przygotowane zostały różne specjalności. Jedne z nich są trwale obecne w ofercie edukacyjnej, inne, nowe pojawiają się w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. 

Do takich propozycji na studiach magisterskich w ramach pedagogiki należą: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz resocjalizacja z edukacją międzykulturową, a w ramach etnologii i antropologii kulturowej – ekologia kulturowa oraz antropologia w  projektowaniu rozrywki elektronicznej. Ta ostatnia specjalność powstała w odpowiedzi na rozwijający się rynek gier wideo oraz wypracowany już w Cieszynie potencjał tej branży.

- reklama -

Pedagogika przygotowała pedagogikę specjalność opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną oraz resocjalizację z  edukacją międzykulturową. Absolwenci pierwszej z  tych specjalności uzyskają kwalifikacje zawodowe w  zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i  przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki. Druga propozycja jest skierowana do młodych ludzi świadomych swego powołania, którzy chcą być pedagogami i wychowawcami w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w  zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w świetlicach szkolnych i środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych lub  pracownikami w punktach interwencji kryzysowej, punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Będą oni mogli pracować w charakterze animatorów w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizację i organizujących pomoc osobom pochodzącym ze środowisk wielokulturowych (rządowych, pozarządowych, komercyjnych). Absolwenci tej specjalności uzyskają wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego.

Czy po ukończeniu tych kierunków absolwenci dostaną pracę?
Programy studiów na wszystkich kierunkach są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Jest to wymóg, który wynika zarówno z dyrektyw ministerialnych związanych z  jakością kształcenia, jak i z oczekiwań maturzystów, dla których wybór studiów jest jednoznaczny z inwestowaniem we własną przyszłość. Można się o tym przekonać, analizując ofertę naszego Wydziału. 

Etnologia i antropologia kulturowa kształci specjalistów do pracy w środowiskach wielokulturowych, w instytucjach działających na rzecz emigrantów i uchodźców, w  placówkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej. Niezwykle interesujące perspektywy zawodowe otwierają się aktualnie dla etnologów we współpracy z sektorem kreatywnym, w tym z dizajnerami w zakresie projektowania produktów i usług oraz rynkiem nowych mediów, zwłaszcza gier komputerowych.

Bardzo bogatą ofertę specjalności przygotowała pedagogika. Kształci się tu zarówno nauczycieli, wychowawców i  pedagogów, jak również wysoko wyspecjalizowaną kadrę, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty, doradcy zawodowego i edukacyjnego, asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, animatora. Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi i  wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego. 

Kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną na studiach I stopnia przygotowuje kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury, dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Od nowego roku akademickiego, edukację kulturalną będzie można zgłębiać na studiach magisterskich. 

Nowatorski kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią kształci z kolei pracowników w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych. Studia kierowane są dla maturzystów, którzy cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych.  Dla osób, które uzyskały już stopień licencjata oferujemy studia II stopnia o podobnym profilu –  pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

Dużym walorem naszych studiów są nowatorskie techniki pracy – zajęcia z wykorzystaniem e-learningu czy „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z  danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów. Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. 

Każdy kierunek, który funkcjonuje na Uniwersytecie Śląskim, realizuje strategię współpracy z tzw. interesariuszami zewnętrznymi polegającą na konsultowaniu programów kształcenia z potencjalnymi pracodawcami. W ramach studiów proponowane są praktyki i staże, w trakcie których studenci uczą się wybranych umiejętności w instytucjach partnerskich. W zależności od kierunku studiów są to: szkoły i przedszkola, ośrodki kultury oraz podmioty gospodarcze działające w sektorze kultury i edukacji, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki administracji samorządowej, a także organizacje pozarządowe. 

Nasz Wydział prowadzi także studia podyplomowe: 

Arteterapia, 
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, 
Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki 
oraz 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 

Nowością w tej ofercie są kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: 
Resocjalizacja i socjoterapia.

Pełna oferta edukacyjna pod adresem:

http://weinoe.us.edu.pl/kierunki-studiow

Uniwersytet Śląski

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43 – 400 Cieszyn
Tel. (+48) 33 8546 103