Ponad 60 mln zł na nową sieć kanalizacji i modernizację Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie

0
241
- reklama -

Gmina Chybie kończy realizację projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska i wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Chybie zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz dostosowanie gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków do wymagań prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej.

Zrealizowane działania w ramach ww. inwestycji to:

- reklama -

Rozbudowa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich

Zadanie o wartości przekraczającej 6 mln zł objęło doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w nowoczesne obiekty i urządzenia pozwalające na granulację osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i ich dalsze wykorzystanie jako środka polepszającego właściwości użytkowe gleb, w szczególności gruntów rolnych.

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chybie

To główne zadanie projektu, obejmujące budowę ponad 48,2 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 17 szt. pompowni sieciowych i 230 szt. pompowni przydomowych. Inwestycja, której wartość przekroczyła 50 mln zł, pozwala kolejnym, blisko 3000 mieszkańcom gminy, na korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Mnich

Jest kolejnym efektem wdrażania projektu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania procesów technologicznych prowadzonych na oczyszczalni, pozwala na osiąganie oszczędności w zakupie energii elektrycznej równocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2.

W ramach projektu, za kwotę pond 1 mln zł, zakupiono również specjalistyczny pojazdu WUKO do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Pojazd znacząco usprawnia prawidłową eksploatację nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci kanalizacji już istniejącej.

Efektami wdrożonego projektu są:

• 48200 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 
• zapewnienie możliwości przyłączenia do kanalizacji dla blisko 3000 nowych użytkowników,
• zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnychw zakresie nowoczesnej metody zagospodarowania osadów ściekowych – granulat do ulepszania właściwości użytkowych gleb
• wzrost skanalizowania obszaru Aglomeracji Chybie na poziomie ponad 90%,
• poprawę jakości środowiska naturalnego, a w efekcie polepszenie komfortu życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy.

Wartość całkowita projektu: 60 853 159,98 zł
Kwota dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej: 31 674 177,55 zł
Beneficjent: Gmina Chybie
www.kanalizacja.chybie.pl
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
www.mapadotacji.gov.pl