Chybie – budowa największego w historii gminy odcinka kanalizacji

0
1401
fot. arch. UG
- reklama -

Poprawa warunków społecznych, gospodarczych i przyrodniczych, osiągnięcie skanalizowania terenu aglomeracji Chybie na poziomie blisko 90% i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków to główne efekty największej w historii gminy inwestycji realizowanej od 2017 roku 

Jeszcze kilka lat temu gmina Chybie była jedną z najgorzej skanalizowanych gmin w powiecie cieszyńskim. Dzięki sukcesywnie prowadzonym od 2010 r. inwestycjom z zakresu rozbudowy gospodarki osadowo-ściekowej, dziś możemy się poszczycić skanalizowaniem ponad połowy obszaru gminy oraz własną oczyszczalnią ścieków. Mając na względzie istotę społeczną, gospodarczą i przyrodniczą tego rodzaju inwestycji, w 2016 r. gmina przedłożyła do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, kolejny wart ponad 59 mln. zł. projekt obejmujący budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków.

W roku 2017 na realizację powyższego działania Gmina Chybie otrzymała z Unii Europejskiej ponad 31 mln. zł dofinansowania oraz pozyskała w 2018 r. dodatkowo 15 931 000 zł preferencyjnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nadrzędnym celem realizacji największego w historii gminy projektu na budowę sieci kanalizacyjnej pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” jest poprawa stanu środowiska w gminie, osiągnięcie blisko 90% poziomu skanalizowania obszaru aglomeracji oraz dostosowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich do wymagań prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej.

- reklama -

Efekty wdrażanych działań wpłyną pozytywnie na rozwój i atrakcyjność gminy oraz na podniesienie standardu życia mieszkańców, poprzez  stworzenie dla blisko 3000 osób możliwości podłączenia i korzystania z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Co więcej, wdrożenie inwestycji pozwoli na wyposażenie blisko 90% terenu aglomeracji Chybie w system zbierania ścieków komunalnych. Przewidziana modernizacja oczyszczalni w Mnichu wpłynie na poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając tym samym ich bardziej efektywne zagospodarowanie poprzez skierowanie do instalacji produkcji biogazu.

Projekt ten dotyczy wszystkich naszych sołectw. Wiemy, że projekt budowalny, którego opracowanie miało miejsce kilka lat temu, nie uwzględnia nowo wybudowanych domów, dlatego też ważne jest by udało się również i te podłączyć do sieci kanalizacyjnej. W tym celu będziemy starali się pozyskać dodatkowe środki – podkreśla wójt Chybia Janusz Żydek

4 września br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej przez wójta Gminy Chybie Janusza Żydka oraz firmy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 47 856 906,97 zł i obejmuje  budowę ponad 46 km nowej sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 13 szt. pompowni sieciowych i 214 szt. pompowni przydomowych. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nowy pojazd do czyszczenia sieci kanalizacji za 1,1 mln zł.
Za kilka miesięcy Gmina Chybie zostanie również właścicielem jednego z najnowocześniejszych samochodów do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej.  Dnia 12 lipca 2018 r. Wójt Gminy Chybie podpisał z firmą POLCAB N. Gamoń Sp. j. umowę na dostawę, kosztującego ponad 1,1 mln zł specjalistycznego pojazdu, który wspomoże właściwą eksploatację istniejącej, jak i nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Nowy pojazd pozwoli również na właściwe utrzymanie i konserwację przepompowni ścieków, jak również na szybką reakcję w przypadku ewentualnej awarii sieci.

Zakup samochodu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.” w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie na aglomeracji Chybie”.