Jak cosi kwitnie w zogródku, to uż na zicher je wiosna

0
908
- reklama -

Rajza magnolijowa

Łostatnio była rzecz o zwiyrzyntach, to dzisio chycymy sie za strómy i rozmajte kwiotka. Hań downi wedla nas było isto bardziyj zielóno i strómów było wiyncyj, ale wszecki były isto jednaki, abo prawie taki same. Tustelocy kierzi pojechali z Cieszyna tam kansi do świata, przismyczyli ze sebóm rozmajte insze flancki i dzisio mómy pełno przerozmajtej zielyniny s całego świata. Nikiere były taki piekne, że ludzie nasadzili ich pełno we swojich zogródkach. Dejmy na to taki magnolie, łod kierych dzisio nikierzi nie poradzóm ani łoderwać swojich łoczy przismyczóne zustały do Cieszyna aże tam kansi s Ameryki, kaj do dzisia rosnóm se jako insze strómy. W Cieszynie tustelocy pasadzili ty mognolie we swojich zogródkach i do dzisia tak ich opatrujóm, coby każdego roku szumnie kwitły na wiosnem na rużowo. Kapke też ich rośnie w rozmajtych inszych miejscach i skyrs tego kierysi wyszpekulyrowoł takóm rajze magnolijowóm. Roz do roka dycki ku wiośnie, idzie sie przeszpacyrować s takó jednóm paniczkóm i panoczkym, kierzi moc szumnie opowiadajóm ło tym, jako każdo ta magnolija sie mianuje i kiery jóm do Cieszyna przismyczył. Piyrszóm podobnież zasadził przeszło dwiesta roków tymu, sóm ksióndz Leopold Szersznik, kiery też moc inszych dobrych wiecy do naszego miasta naskludzoł. Ty magnolije, to ni ma jedyno zielóno atrakcyja Cieszyna, bo przeca drugo eszcze isto piekniejszo, to je taki kwiotek, kiery cieszyniankóm sie mianuje. Ś nim to je kapke inszo wiec, bo łón podobnież zasioł sie sóm jak jednymu szwedzkimu wojokowi wysuła sie ziym
s ruksaka w kierej były zorka tego zielónego kwiotka. Czy to je prowda tego nie wiym, ale wierzić w to nima grzych, tak samo jak ludzie wierzóm we Studniym Trzóch Braci.

Słowniczek

rzecz – mowa,
chycymy – złapiemy,
hań downi – dawno temu,
wedla – obok,
strómy – drzewa,
kansi – gdzieś,
przismyczyli – przyciągnęli,
flancki – rozsada,
zogródek – ogródek,
nikierzi nie poradzóm – niektórzy nie
potrafią,
opatrujóm – opiekują,
skyrs – z powodu,
wyszpekulyrowoł – wymyślił,
rajza – podróż,
dycki – zawsze,
moc szumnie – bardzo interesująco,
sie mianuje – się nazywa,
naskludzoł – nasprowadzał,
kapke – trochę,
ruksak – plecak,
zorka – nasiona.

- reklama -