Galanić sie to je fajno wiec

0
1393
fot. Fryderyk Dral. Kawiarnio-księgarnia Kornel i Przyjaciele przy ul. Sejmowej.
- reklama -

Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi
SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

Za winklym kaj ci cudzi nowi piekorze łodewrzili swoj kszeft je ulica Sejmowo na kieróm dzisio ganc s kraja wlezymy. Je tam zaroz tako pożynióno do kupy kawiarnia s ksiyngarnióm i je to nowinka w naszym mieście. Zaimawe też je to, że miano tej kawiarni je łod Kornela Filipowicza, kiery hańdownij tymu galanił sie s Wisławą Szymborską.Jakosi im to dziwoko szło, bo telkowne roki w kierych mieli sie ku sobie jakosi do żyniaczki im sie nie podarziło prziś. Noblistka kiejsi napisała, że łóni byli jako ty dwa kónie kiere przez całe życi rajtowały wedla siebie i tak im było dobrze. Skyrs tych znómości Kornela s tóm paniczkóm, kiero w 1996 roku za to swoji piekne pisani dostała Nobla, Cieszyn mo eszcze jednóm wiec, kieróm sie może pochwolić. Chocioż tyn Kornel nie był rodzóny w naszym mieście to za chłapca chodził w Cieszynie do rozmajtych szkół. Wyglóndo na to, że jego łojcowie musieli cosi sie dobrego zwiedzieć ło Cieszynie i skyrs tego sie tu do nas przikludzili. W tej kawiarni je zaimawe eszcze to, że idzie tam do nich prziniyś swojóm ksiónżke, tam se jóm poczytać, a potym jóm tam niechać. Je to tak wyszpekulyrowane coby nieskorzij inksi tustelocy też se mógli jóm poczytać i nie płacić za nie. W postrzodku je tam bardzo pieknie, bo sóm tam taki schódki, kiere idóm ku wyrchu, kaj sóm stoły przi kierych se idzie siednóć i te prziniesióm ksiónżke wszeckim pokozać. S pola na murze uż kierysi nie wydzierżoł i trynowoł też pisani, kiere mo takóm chybe, że nic s tego nie idzie sie wyrozumieć. Kónsek dalij egzystuje uż dłógi roki znómy prawie wszystkim chłopóm w Cieszynie majster fryzjerski Janek Herma. Musi dobrze i tanio strzigać, bo dwiyrze sie u niego sie nie zawiyrajóm, a raja chyntnych do pozbycio sie swojigo uczesu je delszo jak do dochtora.

SŁOWNICZEK:

winkiel – róg,
kszeft – interes,
wlezymy – wejdziemy,
ganc – całkiem,
do kupy – razem,
zaimawe – interesujące,
hańdownij – w przeszłości,
galanił sie – chodził z dziewczyną,
dziwoko – śmiesznie,
telkowne – dużo,
rajtowaly – cwałowały,
skyrs – z powodu,
wiec – rzecz,
za chłapca – za młodu,
niechać – zostawić,
kaj – gdzie,
s pola – na zewnątrz,
kónsek – kawałek,
chyba – feler,
raja – kolejka,

- reklama -