Skyrs Czechów, w naszych kszeftach je wypucz

0
779
- reklama -

Wszelijakich hobów

Kiery kapke sztudyrowoł historyje to wiy, że w dewatnostym roku łostatnigo stulecio nasi “bratrzi” Czesi stoli uż na Wiśle we Skoczowie i rozmyślali czy eszcze dalij puścić sie ku Biylsku. To sie im jednakowóż nie podarziło, bo naroz tustelocy nabrali wiary w siebie i Czechów przegnali aże za Olzem. Spóminóm to dzisio skyrs tego, że prziszły do nas taki czasy, że bez wojny mómy tu u nas pełno nawszczywników z za Olzy, kierzi nie chcóm nóm dzisio niczego zebrać, ale dziynnie niechujóm tu swoji pinióndze. Kiejsi, co isto posunióni w rokach tustelocy se spóminajóm, to my przelazowali przez granice do Czech za lepszym i łacniejszym toworym. Jako sie nóm to podarziło, że dzisio dlo nich tu je u nas wszecko lepsze i łacniejsze tego nie wiym, ale je to fakt. We wszeckich kszeftach je ich cało gmeć, że ani nie idzie sie dociś do kasy. Jo uż stracił rachubem co je dlo nich u nas łacniejsze, bo w tych jejich wózkach idzie na rozmajte jedzyni trefić. Ale to ni ma wszecko, bo insze wieca też majóm na łoku, a idzie to uwidzieć pod Castoramóm s pod kierej wyjyżdżajóm s pełnymi auciskmi wszelijakich hobów. Taki to mo wyglónd, jakby naroz wszecki fabryki w Czechach stanyły i prziszła na nich jakosi kryza. Jak dłógo to tak pocióngnie tego nie wiym, ale jak uż aji naszóm benzinem do swojich baków lejóm, to nie wyglóndo to dobrze. Na całe szczynści, że nasi kszefciorze majóm towru pełne regały i póki co żodno krziwda ich nie dopadła. Dlo nich to je przeca wszecko jedno, gdo niecho im swoji pinióndze. Ni ma to jednakowóż jedno tym ludzióm, kierzi prziszli do kszewtu po dwie, abo trzi wieca, a muszóm stoć w raji dłógi czas.

Słowniczek

kapke – trochę,
sztudyroł – studiował,
puścić sie – popędzić,
nie podarziło – nie udało,
przegnali – przegonili,
skyrs – z powodu,
nawszywników – odwiedzających,
niechujóm – zostawiają,
isto – z pewnością,
przelazowali – przechodzili,
łacniejsze – tańsze,
podarziło – udało się,
kszeft – sklep,
gmeć – mnóstwo,
sie dociś – dopchać się,
wieca – rzeczy,
hoba – przedmioty,
kryza – kryzys,
krzefciorze – handlarze,
gdo niecho – kto zostawi,
raja – kolejka.

- reklama -