Czym zajmują się jednostki miejskie?

0
1360
- reklama -

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Budynków Miejskich należą do tych jednostek miejskich, które zauważalnie wzbudzają od dłuższego czasu lub od niedawna największe społeczne niezadowolenie. Słuchając głosów mieszkańców, mają oni zastrzeżenia, co do ich funkcjonowania. Wiedząc, co należy do podstawowych kompetencji tych jednostek możemy rzeczywiście zobaczyć czy te zadania są dobrze wykonywanie lub czego możemy od nich oczekiwać. Warto również wiedzieć kto zarządza tymi jednostkami, a także ile wpada do jego kieszeni z tego tytułu i czy jest to adekwatne do wykonanej pracy.

Miejski Zarząd Dróg zajmuje się utrzymaniem dróg oraz terenów zielni, a także administrowaniem targowisk miejskich. W jego struktury wchodzą m. in.: Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego, Dział Wykonawstwa Drogowego, Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta.
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego zajmuje się zarządzaniem drogami publicznymi oraz niepublicznymi dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu, a także drogami powiatowymi, realizując zadania wynikające z porozumień i umów zawartych przez Zarząd Miasta Cieszyna z innymi podmiotami. Powyższe zadania realizowane są m. in. przez: utrzymanie i ochronę dróg oraz obiektów mostowych, koordynację robót w pasie drogowym, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót inwestycyjnych, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów z dróg publicznych, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
Dział Wykonawstwa Drogowego prowadzi i nadzoruje prace związane z utrzymaniem dróg. Do prac tych należą między innymi: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, remonty nawierzchni, chodników, dróg i placów, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, wykonywanie robót związanych z utrzymaniem parkingów, zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, wypożyczanie urządzeń drogowych, sygnalizacji świetlnej i estrady.
Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta prowadzi prace w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni, a także utrzymania czystości w obrębie placów i pasów drogowych – jezdni, chodników, poboczy. Utrzymanie terenów zieleni obejmuje: utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej, takich jak parki, skwery i zieleńce, utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni, takich jak nieużytki, zadrzewienia, tereny przewidziane w przyszłości pod zainwestowanie, itp., utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
Prace te polegają, między innymi, na bieżącym sprzątaniu, koszeniu trawników i łąk, pielęgnacji drzewostanów, usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, obsadzaniu i pielęgnacji kwietników, rabat kwiatowych, itp., jesiennym sprzątaniu liści. Do zadań Działu należy również montaż i konserwacja elementów małej architektury, takich jak ławki, place zabaw, itp.
Dział Prowadzi również ścisłą współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Cieszynie w zakresie utrzymania zieleni w mieście, jak również sporządzania planów nasadzeń drzew i krzewów oraz zagospodarowania i rewaloryzacji terenów zieleni.
Drugi kierunek działania – utrzymanie czystości w obrębie placów oraz jezdni, chodników i poboczy, obejmuje: wywóz śmieci z koszy ulicznych, ręczne sprzątanie placów, dróg i ulic, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni przy pomocy sprzętu mechanicznego – zamiatarki, polewarka, sprzątanie poboczy dróg. W okresie zimowym, Dział prowadzi odśnieżanie chodników, schodów i alejek parkowych. Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg jest Wiesław Sosin, którego roczna pensja według oświadczenia za rok 2018 wynosi 98 711,00 zł.
Do działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. należy: utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji miejskiej sanitarnej i ogólnospławnej, wywóz nieczystości płynnych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługa i utrzymanie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzami komunalnymi, świadczenie usług pogrzebowych.
Dział Gospodarki Ściekami zajmuje się eksploatacją miejskich oczyszczalni ścieków; eksploatacją, konserwacją, udrażnianiem i czyszczeniem kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej na terenie miasta; eksploatacją i utrzymaniem miejskich przepompowni ścieków. Prowadzi usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, inspekcji przewodów kamerą kanałową, czyszczenia, udrażniania kanalizacji zewnętrznej na terenie posesji, ustalania połączeń hydraulicznych przy użyciu zadymiacza, wynajmu przenośnych kabin toaletowych. Wydaje warunki techniczne odprowadzenia ścieków i wód opadowych z budynków (w przypadku odprowadzenia wód deszczowych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej). Wykonuje uzgodnienia dokumentacji technicznych, prowadzi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Motokrosowej za oczyszczalnią ścieków.
Dział Transportu zapewnia przede wszystkim obsługę komunikacji miejskiej w Gminie Cieszyn. Obecnie obsługiwanych jest dziewięć linii miejskich z czego cztery w granicach administracyjnych miasta, cztery wykraczające poza granice gminy Cieszyn – do Gmin Hażlach, Dębowiec i Zebrzydowice, oraz jedna linia specjalna (szkolna). Ponadto oprócz powyższej podstawowej działalności Dział wykonuje także usługi w zakresie: okolicznościowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Cieszyna, umieszczania reklam i plakatów w autobusach, w gablotach przy wiatach autobusowych oraz na biletach, naprawy pojazdów, serwisu klimatyzacji w samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach, mycia i sprzątania pojazdów.
Dział Cmentarzy zajmuje się administracją i utrzymaniem cieszyńskich cmentarzy komunalnych: Wykonuje usługi cmentarne – sprzątanie i wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie cmentarzy zimą oraz remonty substancji cmentarnej. Pobiera opłaty za użytkowanie miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych.
Prezesem zarządu spółki jest Józef Szyguda, którego roczna pensja według oświadczenia majątkowego za 2018 rok wynosi 128 455,21 zł.
W ostatnim czasie, w związku z zakończeniem kadencji dwóch członków rady nadzorczej ZGK – Włodzimierza Cybulskiego i Aleksandry Marszałek – Dzierżawskiej a także odwołaniem Grzegorza Minczanowskiego, powołano nowy skład rady. W skład nowej rady nadzorczej powołani zostali: Bolesław Knapik – aktualnie prezes zarządu i dyrektor naczelny w Tramwaje Śląskie S.A., (Chorzów), wcześniej w tej samej spółce dyrektor inwestycji i infrastruktury i członek zarządu; Paweł Sadza – aktualnie wiceprezes ds. transportu w PKS w Bielsku-Białej S.A. W latach 2010-2018 starosta pszczyński; Grażyna Kuczera – aktualnie dyrektorka Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ma za zadanie: zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uchwałami organów Gminy Cieszyn, wykonywanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich czynności sądowych i pozasądowych dotyczących nieruchomości, w tym występowanie do sądów z pozwami o opróżnienie i wydanie lokali, administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn oraz lokalami użytkowymi, reprezentowanie Gminy Cieszyn i wykonywanie zadań we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, w tym pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości, realizacja inwestycji ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn, powiernictwo inwestycyjne, wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność Gminy Cieszyn.
Prezesem zarządu spółki jest Elżbieta Domagała, której roczna pensja według oświadczenia za 2018 rok wynosi 149 313, 38 zł.

- reklama -