To świtnie nogami

0
1085
- reklama -

NA CO SZŁO TREFIĆ ŁOSTATNIO W CIESZYNIE

Je żech zwiedawy wiela tych napadów s kierymi cieszyniocy przichodzili do tej biołej budki, kiero porem tydni tymu stoła na runku doczko sie realizacyje. Bo przeca kiery yno mioł chynć, to tam móg prziś i nahóczeć bele czego rotuzowym do uszy. Tustelocy przeca widzóm co ich mier-zi, i s tym nejraczyj dycki sami przichodzóm do rotuza, coby sie jak to prawióm piyrszymu lepszymu wybeczeć do rynkowa. Kierysi jednakowóż cosi przedobrził, bo u nas to ni ma eszcze Szwajcaryja, coby każdóm przidajnóm wiec ciepnoć na ryfyryndum i dziwać sie co insi na to rzeknóm. Przeca do dzisia eszcze u nas je tak, że nejprzód ludzie ze siebie do rotuza wybiyrajóm rozmajtych wrzaszczków, kierzi dycki wyglóndajóm na nejmóndrzejszych. I to łóni majóm nieskorzij szpekulyrować co by trzeja było w mieście poprawić, a co poniechać. Isto ci wybrani jakosi sie za dłógo okocóniali s tym napadami i rotuzowi prziszli na to, coby porzóndzić s bele kim, to może sie podarzi trefić na kogosi móndrzejszego. Przepómnieli se jednokowóż isto ło tym że miasto idzie fórt na pojczkach i nejlepszy napad tu nic nie pumoże. Dycki to je tak, że jak sie ni mo piniyndzy, a chce sie jakómsi wiec kupić, to trzeja piniódze pojczać, a neskorzij to przeca s procyntami tymu łod kogo sie to pojczało wrócić. Fórt sie kolem tego zwyrtómy jako by to zrobić, coby letnikorze i lufciorze nas nawszczywiali i pore złotych tu u naszych kszefciorzi i w gospodach poniechowali. S tym bydymi mieć kapke ostudy, bo jak kiery tego roku nas nawszczywi i uwidzi tyn maras na Głymboki, to na zicher nie przijedzie tu do nas na po drugi i nie namówi też swojich przibuznych. Kapke inszy maras yno delszy, uwidzóm nawszczywnicy, też na tej rozrażónej sztrece, kieróm jak zrychtujóm bydzie mógła zakludzić wszecki cugi, aże do Goleszowa. Na takich hymbołach dycki gónióm wojocy s gwerami, coby se wyćwiczyć swojóm kóndycyje, kiero bydzie im przidajno na- nie dej boże- jakómsi wojnem. Jak uż razinko żodyn nic dlo Cieszyna atrakcyjnego nie wyszpekulyruje to możne by tyn maras i ty plosa na tej Głymboki tak niechać i bydzie to taki mały motocross jaki mómy w Boguszowicach. Wojoków w Cieszynie uż zaś kapke mómy to niech sie chłapcy na tych hymbołach i tych małych plosach ćwiczóm, coby jak kiery nas zóndzie łod zadku, nie dać sie flinknóć po gzychcie. Tego baji móg by isto tych wojkoków nauczyć, nasz cieszyński mistrz świata, kiery Janym Błachowiczym sie mianuje. Łón sie tak
w tym praniu po pyskach wyćwiczył, że poradzi prać kogo dopadnie łobiyma rynkami, a jak sie mu eszcze podarzi to świtnie nogami. Muszymy se to wożyć i tego szportowca popytać, coby tego pranio po pyskach cieszyńskich młodziokow nauczył. Na iste ni ma to taki leki, bo trzeja na to prziś kiedy je lepszyj prać rynkami, a kiedy świtnóć nogami. Hańdownij chłopi prali sie po pyskach jak jedyn drugimu cosi był winiyn, a dzisio dostowajóm za to pinióndze. Skyrs tego przed takóm praczkóm każdy musi sie dać zwożyć, coby drugigo nie ukrziwdził. Nejlepszyj majóm dycki ci co majóm dwa metry zwyżki i wożóm nejmjynij sto kilo, bo takigo wielgucnego chłopa to je dycki ostuda na ziym obalić.

I możne, że też tymu kierysi prziszeł na to, coby ci mjynsi mógli se aji w ringu nogami świtnóć.

SŁOWNICZEK

- reklama -

zwiedawy – ciekawy
napad – pomysł
doczko – doczeka
bo przeca – bo przecież
nahóczeć – nagadać
mier-zi – martwi
wybeczeć – wypłakać
przidajnóm – potrzebną
wiec – rzecz
ciepnóć – rzucić
wrzaszczek – krzykacz
dycki – ciągle
nieskorzij – później
rzeknóm – powiedzą
szpekulyrować – wymyślać
okocóniali – ociągali
prziszlina to – wpadli na pomysł
podarzi sie – uda się
porzóndzić – porozmawiać
fórt – ciągle
pojczka – pożyczka
zwyrtómy – obracamy
kszefciorz – sklepikarz
na zicher – na pewno
kapke – trochę
ostuda – kłopot
letnikorz – wczasowicz
lufciorz – turysta
przibuzny – krewny
nawszczywi – odwiedzi
maras – błoto /nieczystości
rozrażóno – połamana
sztreka – tor
zrychtujóm – naprawią
poradzi – potrafi
zakludzić – zaprowadzić
hymboły – nierówności
flinknóć – uderzyć
podarzi – uda się
gzycht – twarz
świtnie – kopnie
hańdownij – dawniej
skyrs – z powodu
dycki – zawsze
zwyżka – wzrost
obalić – przewrócić
prziszeł na to – wpadł na to