Działania Energetyki Cieszyńskiej w latach 2015-2020 związane z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Cieszyna

0
889
Budowa sieci cieplnej w ulicy Głębokiej. Fot. Archiwum EC
- reklama -

Od wielu lat Energetyka Cieszyńska, przy współudziale Gminy Cieszyn, zarządców oraz właścicieli nieruchomości, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Jednym z działań Gminy Cieszyn na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej miasta jest opracowanie i przyjęcie do realizacji w 2015 roku „Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna”.

Do zadań inwestycyjnych, stanowiących cele szczegółowe Planu w zakresie poprawy jakości powietrza na obszarze miasta, należą m.in.:

– likwidacja niskiej emisji w centrum Cieszyna;
– wspieranie w obiektach mieszkalnych działań proefektywnościowych związanych z ograniczaniem niskiej emisji;
– podłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych nośników energii;
– termomodernizacja budynków mieszkalnych.

- reklama -

Jedną z metod ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza jest podłączanie budynków ogrzewanych dotychczas węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaletą ciepła systemowego, w szczególności wytwarzanego w procesie kogeneracji z energią elektryczną, jest większa wydajność energetyczna i co za tym idzie – dużo mniejsza emisja zanieczyszczeń niż z pieców indywidualnych (ryc. 1). Dodatkowo takie źródło ciepła (w tym również źródło Energetyki Cieszyńskiej) wyposażone jest w urządzenia do wychwytywania zanieczyszczeń pyłowych i chemicznych, zawartych w spalinach. Poziom emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla jest stale monitorowany i kontrolowany przez służby techniczne, pod względem przestrzegania dopuszczalnych norm. Duże źródła ciepła, o mocy powyżej 100 MW (w tym źródło Energetyki Cieszyńskiej), wyposażone są w systemy ciągłego pomiaru zanieczyszczeń. Mniejsze źródła ciepła wykonują pomiary okresowo, dwa razy do roku. Wszystkie wyniki przekazywane są odpowiednim instytucjom, monitorującym stan czystości powietrza w regionie. Spółka przekazuje wyniki swoich pomiarów zanieczyszczeń do Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W latach 2015-2020 Energetyka Cieszyńska przeprowadziła inwestycje wpływające na jakość powietrza w mieście. W 2015 r., wspólnie z Gminą Cieszyn, spółka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – program pilotażowy”. Zadanie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach programu KAWKA. W ramach inwestycji podłączono do systemu ciepłowniczego miasta następujące budynki wielorodzinne: pl. Dominikański 4, pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowa 2, ul. Głęboka 13, ul. Błogocka 30A, ul. Żwirki i Wigury 10B, ul. Górna 30 i 34.

Z kolei z programu KAWKA 2 skorzystała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, która w roku 2016 podpisała z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania polegającego na podłączeniu do ciepła systemowego budynków przy ulicach: Chrobrego 13, Wyższa Brama 10, 12, 14, 16 i 18 oraz pl. Kościelny 4, 9 i 10. Inwestycja prowadzona była w latach 2016-2018.

W roku 2019 rozpoczęto, wspólnie z Gminą Cieszyn, realizację programu pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna”. Uciepłownienie śródmieścia rozpoczęto od budowy nowej rozdzielczej sieci cieplnej wraz z przyłączami do 23 budynków w ulicy Głębokiej. We wskazanych obiektach Energetyka Cieszyńska wykonała indywidualne i grupowe węzły cieplne. Do końca października 2020 r. podłączono do systemu i uruchomiono dostawę ciepła do 15 obiektów. Są to budynki o adresach Głęboka 10, 12, 18, 30, 31, 32, 33, 36 (pl. Teatralny 17a), 40, 47, 48, 50, 53, 56, 60. Sieć ciepłownicza została wybudowana z myślą, żeby umożliwić dostęp do ciepła systemowego wszystkim mieszkańcom i właścicielom nieruchomości z ulicy Głębokiej, zainteresowanych podłączeniem do systemu.

—————————————————————–
Wykopaliska archeologiczne na pl. Św. Krzyża – fragment starego cmentarza. Prowadzenie inwestycji w zabytkowej części miasta to doskonała okazja do odkrywania jego tajemnic. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach programu KAWKA prowadzone było na obszarze stanowiska archeologicznego, obejmującego ochroną zabytki osadnictwa miejskiego rozwijającego się od okresu średniowiecza. Podczas badań wykopu pod sieć cieplną natrafiono m.in. na pozostałości klasztoru dominikańskiego w postaci zabudowań klasztorno-ogrodowych, odkryto jedno z pomieszczeń furty, część krużganków oraz cmentarz. Na przecięciu ulic Głębokiej i Olszaka natrafiono na pozostałości tzw. diabelskich podcieni, oddzielających ul. Olszaka od Głębokiej. Fot. Archiwum EC