Rada Pożytku Publicznego na następne trzy lata

0
723
- reklama -

Poznaliśmy skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na kolejną kadencję. W jej skład weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Cieszyna. W nowym kształcie będzie pracować przez najbliższe 3 lata.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powoływana przez Burmistrza Miasta Cieszyna i działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie wszystkie gminy w Polsce takie rady powołują, w Cieszynie jednak od wielu lat jest już obecna, najpierw jako zespół do spraw pożytku publicznego, a w chwili, gdy działania zaczęła regulować ustawa, zaczęto powoływać Radę.

W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Burmistrza. To najczęściej reprezentatywna grupa ludzi z różnych dziedzin, takich jak kultura, sport, pomoc społeczna czy edukacja.
Wśród najważniejszych kompetencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajduje się opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy oraz projektów uchwał, które dotyczą sfery działań publicznych opisanych w ustawie. Rada ponadto wyraża opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non profit czy wszystkich podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. Rada ma również za zadanie rozstrzygać spory pomiędzy organizacjami samorządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego.
Gminna Rada Pożytku Publicznego może zajmować się również wyznaczaniem lokalnych standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych. W dużej mierze powinna być również odpowiedzialna za rekomendowanie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie organizacji a także pomoc przy przygotowywaniu programów współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami. Takie programy mogą być wieloletnie lub roczne – mówi Mariusz Andrukiewicz z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, który w nowej kadencji Rady będzie przewodniczyć jej działaniom. W Cieszynie program współpracy jest uchwalany na rok, są w nim określane zadania organizacji oraz zakładane środki na realizację programu. A zatem Rada Pożytku może mieć realny wpływ na sposób, w jaki kreowana jest polityka w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła również możliwość tworzenia przez gminę jednostek, które wspierają organizacje pozarządowe, czyli tzw. centrów wspierania organizacji pozarządowych. W Cieszynie podobnego centrum nie ma, wierzę jednak mocno, że się pojawi. To z założenia miejsce, w którym organizacje mogą się spotykać, podejmować wspólne inicjatywy, korzystać z lokalu oraz adresu, bo przecież nie wszystkie mają swoje siedziby. Centra mogą również udzielać wsparcia doradczego oraz łączyć organizacje w ich działaniach – dodaje Mariusz Andrukiewicz.

- reklama -

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie się spotykać raz w miesiącu. Z ramienia organizacji pozarządowych w jej skład na najbliższą trzyletnią kadencję wchodzą: Mariusz Andrukiewicz – Przewodniczący Rady (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”), Katarzyna Rybiec (Fundacja Miejski Nurt), Sabina Urbaniak (Fundacja Cieszyński Zwierzogród), Jan Matusiak (Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”), Izabela Warska-Tymowicz (Fundacja ADONAI), Stefania Ryszkowska (Międzynarodowa Organizacja Soroptimist) Władysław Żagan (Fundacja Dziedzictwo Księstwa Cieszyńskiego) oraz Wojciech Krawczyk (Fundacja Lokalsi).

Przedstawicielami burmistrza w radzie są: Izabela Błaszczok (Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego), Łukasz Wantulok (Wydział Sportu Urzędu Miejskiego), Małgorzata Węgierek (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) oraz Beata Cher-Kożdoń (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie). W radzie zasiadają także przedstawiciele Rady Miejskiej Cieszyna: Irena Fluder-Kudzia oraz Brygida Pilch.

W czasie tej kadencji chcielibyśmy zwrócić większą uwagę na poprawę komunikacji z organizacjami oraz sprawniejsze informowanie organizacji na temat podejmowanych działań zarówno Rady jak i samych organizacji. Planujemy zapraszać organizacje na posiedzenia Rady, chcielibyśmy również powoływać zespoły robocze, np. do spraw pomocy społecznej, edukacji czy sportu, tak aby program współpracy z organizacjami pozarządowymi realnie odpowiadał na potrzeby mieszkańców Cieszyna – tłumaczy Mariusz Andrukiewicz.