„Stulatka” kontynuacja

0
1909
Stulatka, fot. arch autora
- reklama -

21 sierpnia 1975 roku rozpoczęto naukę w szkole w nowym układzie administracyjnym (zlikwidowano powiaty), a Czechowice-Dziedzice znalazły się w województwie katowickim.

Wdrożono jednolity system wychowawczy oraz wprowadzono Kodeks Ucznia. Szkoła podlegała nowo utworzonemu Wydziałowi Oświaty i Wychowania. Do szkoły uczęszczało 451 uczniów, z czego 45% należało do ZHP. Szkoła pracowała w oparciu o plan pracy Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Wychowawczego. Opiekę lekarską zapewniała uczniom dr Danuta Dobrowolska i higienistka Małgorzata Małysz.
W roku szkolnym 1978/79 uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pod patronatem UNESCO pt. „Jak będę żyć w 2000 roku”. Młodzież uczestniczyła w Szkolnych Igrzyskach Sportowych, zajmując 3 miejsce w mieście i gminie.
Współpracowano z miejskim kołem TPD, Ligą Kobiet, Ligą Ochrony Przyrody (LOP), Komitetem Osiedlowym, Strażą Pożarną oraz klubami sportowymi działającymi przy zakładach pracy: Walcownia Metali „Dziedzice” i KWK „Silesia”. Jesienią uczniowie pracowali przy wykopkach na polach czechowickiego PGR-u.
W latach następnych uczniowie szkoły wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zajmując 5 miejsce w województwie katowickim, a uczeń Marek Londzin zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim (1981r.).
W roku szkolnym 1981/82 zmieniono skalę ocen z wychowania: wzorowe, wyróżniające, poprawne, nieodpowiednie oraz naganne.
Uczniowie klas I-III otrzymali talony na zeszyty, a uczniowie klas I,II i IV bezpłatne podręczniki. Szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”, zdobywając I miejsce w oddziale, w Pszczynie.
W roku szkolnym 1985/86 powołano do życia zespoły samokształceniowe nauczycieli klas I-III, z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów artystycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz zespół wychowawczy. Wprowadzono prawie wszystkie wolne soboty od zajęć lekcyjnych dla nauczycieli oraz uczniów (w tym roku szkolnym było 5 sobót roboczych).
Powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa, w szkole urządzono harcówkę, a czechowicka Komenda Hufca nadała szkolnej drużynie tytuł „wzorowej drużyny”.
Uczniowie wzięli udział w wojewódzkiej Eskulapiadzie, zajmując w niej II miejsce w województwie katowickim.
W szkole urządzono klaso-pracownie do nauki języka rosyjskiego, biologii, historii, geografii i matematyki. Stworzono 10 kół przedmiotowych i 2 koła zainteresowań dla uczniów zdolnych.
W kolejnym roku szkolnym 1988/89 szkoła, jako jedyna w Czechowicach-Dziedzicach, powołała do życia klasę wyrównawczą.
Samorząd Uczniowski wspólnie z Terenową Komisją NSZZ „Solidarność” pomagał mieszkańcom gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
W roku szkolnym 1990/91, zgodnie z instrukcją Komisji Wspólnej rządu RP i Episkopatu w sprawie powrotu religii do szkół, wprowadzona została do programu nauczania w szkole nauka religii, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
W kolejnym roku szkolnym 1991/92 powołano Radę Szkoły (pierwszą w czechowickich szkołach), w skład której weszli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Pierwszą przewodniczącą została Maria Oleksa. Wraz z powstaniem Rady rozwiązano działalność Komitetu Rodzicielskiego. Samorząd Uczniowski rozpoczął wydawanie miesięcznika „Dzwonek”. Po raz pierwszy dzieci z klas trzecich wyjechały na „zieloną szkołę” do Wisły (w latach następnych wyjeżdżały do Rabki).
Opracowano statut szkoły, który zatwierdziło biuro prawne Kuratorium Oświaty w Katowicach. Szkole przyznano 10 godzin dla szkolnego pedagoga. Pierwszym pedagogiem została Małgorzata Żoczek (funkcję tę pełniła do 2007 r.). W roku szkolnym 1993/94 wprowadzono współzawodnictwo klas w formie prezentacji klasowych. Opracowano regulamin współzawodnictwa, w myśl którego, każda klasa od VI do VIII przez okres jednego miesiąca pełniła funkcję gospodarza szkoły. Założono także szkolną księgę rekordów Guinessa.
28 października 1995 roku zorganizowano pierwsze „Święto Szkoły”, m.in. otworzono oficjalnie pracownię komputerową oraz zorganizowano koncert dla rodziców i sympatyków szkoły. Rozpoczął działalność szkolny sklepik „Grosik”.
Zasadniczym przesłaniem roku szkolnego 1998/99, w którym uczyło się 392 uczniów, było wdrożenie nowej reformy oświatowej. Dotychczasowe szkoły podstawowe, miały stać się szkołami sześcioletnimi. W nauczaniu wczesnoszkolnym wprowadzono ocenę opisową. Wprowadzono ścieżki edukacyjne z ekologii, regionalizmu, czytelniczo-medialne i prozdrowotności. W klasach V, V i VIII wprowadzono zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
W szkole działały (w ramach zajęć pozalekcyjnych) kółka: recytatorskie, teatralne, informatyczne, historii regionalnej, języka rosyjskiego oraz Szkolne Koło Sportowe. W szkole odbywały się zajęcia z karate oraz gimnastyki artystycznej.
W czerwcu 2001 roku, z okazji Dnia Dziecka, odbył się I Piknik Rodzinny, który obchodzony jest co roku do dnia dzisiejszego. Od tego roku uczniowie rokrocznie biorą udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Szkoła z klasą” i „Cała Polska czyta dzieciom”.
W listopadzie 2005 roku rozpoczęła się budowa nowej sali gimnastycznej, ukończona i otwarta 11 września 2007 roku. W styczniu 2008 roku uruchomiono szkolne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sfinansowane ze środków unijnych.
Zrealizowano kilka ciekawych projektów edukacyjnych: warsztaty ekologiczne „Dzień czystego powietrza” oraz „Ochrona obszarów polarnych”, konkurs przyrodniczy „Rejs dookoła świata”, kampanie „Bądź widoczny na drodze” i „Stop agresji” oraz projekt dydaktyczno-wychowawczy „Prawa dziecka”.
W roku szkolnym 2007/08 do szkoły ponownie wróciły mundurki szkolne (Ustawa o sytemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r.), ale tylko na rok, gdyż decyzją dyrekcji zdecydowano o dowolności strojów. W 2008 roku zorganizowano I Biesiadę Piwną, na której bawili się rodzice i sympatycy szkoły (impreza była kontynuowana w kolejnych latach). W roku szkolnym 2009/10 odbyły się pierwsze edycje imprez „Wieczór młodych artystów” i „Wieczór regionalny”.
14 kwietnia 2010 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”, posadzono na posesji szkoły Dąb Katyński. Poświęcono go nauczycielowi SP 4, ppor. Bolesławowi Cieślikowi, zamordowanemu w kwietniu 1949 roku w Katyniu. W szkole powstała Szkolna Izba Regionalna.
Od 1 września 2010 roku szkoła nosi imię Orła Białego (wcześniej nosiła imię Leona Laska).
Od 2015 roku, w Święto Odzyskania Niepodległości, odbywa się „Czechowickie Śpiewanie z Czwórką”. W 2017 roku wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zorganizowano na terenie szkoły II Czechowicką Noc Muzeów. Razem ze szkołą nr 8, w ramach Tygodnia Języka Ojczystego, organizowany jest konkurs „Gwary nie tylko śląskiej”. Uczniowie biorą udział w miejskim projekcie edukacyjnym „Zdolni z Czechowic-Dziedzic”.
Podczas uroczystości związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2018 roku, szkole nadano sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców.
W bieżącym roku, w czerwcu, szkoła obchodziła swe 100-ne urodziny (jako polska szkoła). Odbyły się akademie, koncerty, piknik szkolny i wiele imprez zabawowo-rozrywkowych. Zorganizowano wystawę poświęconą historii szkoły oraz spotkanie po latach dla absolwentów szkoły (odbyło się oczywiście na terenie szkoły).

Życząc kolejnych stu lat i więcej, pozwolę sobie zacytować fragment hymnu szkoły:

„Tu w sercu miasta, wśród fabrycznych kominów,
w centrum Czechowic, wśród drzew i dymów,
Zbudowano szkołę dla dzieci osadników,
dla tych co tu żyli i zwykłych robotników.

- reklama -

Dzieje Polski z tą szkołą na zawsze są złaczone,
niemiecką okupacją były naznaczone,
Ale szkola przetrwała, stulecie dziś mija,
a ona nadal jest i pięknie się rozwija”.

Dyrektorzy szkoły:

Józef Woleński 09.1919-3.10.1921

Michał Olszewski 03.10.1921-31.08.1922

Stanisław Cyankiewicz 01.09.1922-30.10.1933

Karol Bohucki 01.11.1939-06.1939, 09.04.1945-31.08.1952

Jerzy Kisza 01.09.1952-1.03.1953, 01.09.1954-3.08.1949

Eugeniusz Wilk 01.03.1953-31.08.1959

Zbigniew Semen 01.09.1959-31.08.1985

Henryka Plucińska 01.09.1985-31.08.1999

Małgorzata Krawet 01.09.1999-31.08.2007

Urszula Polaczek 01.09.2007- 31.08.2015

Bożena Głąbek 01.09.2015

Bibliografia:
Krawet M., Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach., Czechowice-Dziedzice, 2010
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach. 100-lecie szkoły polskiej,
Czechowice-Dziedzice, 2019