Warto studiować w Cieszynie

0
1052
- reklama -

Wybór studiów, to poniekąd wybór życiowej drogi. To decyzja trudna, obwarowana wieloma czynnikami: zainteresowaniami, możliwościami personalnymi i finansowymi, trendami. Czym zatem powinni kierować się maturzyści wybierając studia? 

Wybór studiów idzie w parze z tym, co chce się robić w życiu. Pomocna w podjęciu decyzji może być wyobraźnia – spróbuj zobaczyć siebie za 10 lat w danym zawodzie, przy założeniu, że wykonuje się go codziennie, przez pięć dni w tygodniu. Dodaj do tej wizji swój temperament i kompetencje społeczne, a potem rozstrzygaj…   

Czy zdecydować się na studia przygotowujące do wybranej, konkretnej dziedziny, czy może takie, które oprócz określonej wiedzy, rozwijają kreatywność, komunikację i stosunki interpersonalne, gotowość do rozwoju osobistego, otwartość na relacje społeczne, szybką adaptację do nowych warunków.

Decyzja o wyborze kierunku studiów należy zarówno do maturzystów, jak i absolwentów studiów pierwszego stopnia. W roku akademickim 2018/2019 w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego będzie można studiować na kierunkach: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, etnologiaantropologia kulturowa, pedagogika, oligofrenopedagogika z arteterapią, pedagogika osób niepełnosprawnych/surdopedagogika z arteterapią oraz e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo. W ramach kierunków przygotowano innowacyjne specjalności. Jedne z nich są trwale obecne w ofercie edukacyjnej, inne, nowe pojawiają się w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. 

- reklama -

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i edukacja kulturalna to studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne. Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej. Program obejmuje: zajęcia teoretyczne o literaturze, teatrze, filmie, plastyce, muzyce, tańcu, wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego, zarządzania w kulturze. Jeśli jesteś kreatywny, a twoje zainteresowania oscylują wokół kultury, sztuki i mediów – to studia dla Ciebie: możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości, uczestnictwa w zajęciach terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozach twórczych i badawczych.

Etnologia i antropologia kulturowa to jeden z najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku. Jej studiowanie jest perspektywiczne i ma przyszłość. Dlaczego? Świat staje się zglobalizowany (zrozumiesz  jego mechanizmy na specjalności: antropologia stosowana i studia kulturowe). Wszystko pozostaje w ruchu – usługi, towary, ludzie. Przemieszczamy się bez ograniczeń a nowoczesne technologie przyspieszają tempo tego ruchu (nauczysz się je wykorzystywać na specjalności: antropologia w projektowaniu rozrywki elektronicznej). Świat jednak nadal jest różnorodny (wyznaczysz trendy na specjalności: dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym). Globalna kultura nie wchłonęła tego co lokalne, została dopasowana do jego kontekstu społeczno-przyrodniczego (zyskasz kompetencje na specjalności: ekologia kulturowa).

Pedagogika to kierunek potrzebny i „na czasie”. Daje szerokie możliwości zatrudnienia. Ma bogatą ofertę miejsc realizacji praktyk już w trakcie studiów. Adresowany do osób empatycznych, pomysłowych, chcących zaangażować się w pracę z osobami w różnym wieku. Chcesz uczyć, wychowywać i wspomagać rozwój małych dzieci – wybierz specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna; wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Chcesz ulepszać funkcjonowanie środowisk wychowawczych, udzielać pomocy i wsparcia – wybierz specjalności: opiekuńczo-wychowawczą z asystentem rodziny; opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną. Chcesz działać na rzecz seniorów – wybierz pedagogikę społeczną z geragogiką, interesujesz się działaniem na rzecz zmniejszenia patologii społecznej – wybierz specjalność: resocjalizacja z edukacją międzykulturową.

Jeśli interesujesz się edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną – to najlepszym wyborem będzie: oligofrenopedagogika z arteterapią oraz pedagogika osób niepełnosprawnych/surdopedagogika z arteterapią. Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami. Poznasz metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych, nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Na studiach przywiązywana jest szczególna waga do kształtowania postawy tolerancji, otwartości na potrzeby drugiego człowieka poprzez rozwój własnej osoby w kontakcie z drugim człowiekiem. To wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych i wytrwałych. 

Najnowszy kierunek studiów to: e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo związany z projektowaniem kursów elektronicznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz zastosowaniem rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość. Dużym walorem kierunku są praktyki w międzynarodowych firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania na potrzeby e-learningu, a wiele zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem technologii e-learningowej, co zapewnia giętki elastyczny tryb nauczania-uczenia się. 

Czy ukończenie tych kierunków daje absolwentom realne szanse na pracę?

Programy studiów na wszystkich kierunkach są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Jest to wymóg, który wynika zarówno z dyrektyw ministerialnych związanych z  jakością kształcenia, jak i z oczekiwań maturzystów, dla których wybór studiów jest jednoznaczny z inwestowaniem we własną przyszłość. Można się o tym przekonać, analizując ofertę cieszyńskiego Wydziału. 

Etnologia i antropologia kulturowa kształci specjalistów do pracy w środowiskach wielokulturowych, w instytucjach działających na rzecz emigrantów i uchodźców, w  placówkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej. Interesujące perspektywy zawodowe otwierają się aktualnie dla etnologów we współpracy z sektorem kreatywnym, w tym z dizajnerami w zakresie projektowania produktów i usług oraz rynkiem nowych mediów, zwłaszcza gier komputerowych.

Bardzo bogatą ofertę specjalności przygotowała pedagogika. Kształci się tu zarówno nauczycieli, wychowawców i pedagogów, jak również wysoko wyspecjalizowaną kadrę, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty, doradcy zawodowego i edukacyjnego, metodyka edukacji na odległość w systemie
e-learning, asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, animatora. Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi i  wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego. 

Kierunki animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną oraz edukacja kulturalna przygotowują kadrę dla instytucji kultury, dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną.

Nowatorski kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią kształci z kolei pracowników w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych. Studia kierowane są dla maturzystów, którzy cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych. Dla osób, które uzyskały już stopień licencjata oferujemy studia magisterskie o podobnym, rozszerzającym kompetencje profilu – pedagogika osób niepełnosprawnych/surdopedagogika z arteterapią.

Dużym walorem naszych studiów są nowatorskie techniki pracy – zajęcia z wykorzystaniem e-learningu czy „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z  danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów. Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. 

Każdy kierunek, który funkcjonuje na Uniwersytecie Śląskim, realizuje strategię współpracy z tzw. interesariuszami zewnętrznymi polegającą na konsultowaniu programów kształcenia z potencjalnymi pracodawcami. W ramach studiów proponowane są praktyki i staże, w trakcie których studenci uczą się wybranych umiejętności w instytucjach partnerskich. W zależności od kierunku studiów są to: szkoły i przedszkola, ośrodki kultury oraz podmioty gospodarcze działające w sektorze kultury i edukacji, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki administracji samorządowej, a także organizacje pozarządowe. 

Pełna oferta edukacyjna pod adresem:

http://weinoe.us.edu.pl/kierunki-studiow
Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43 – 400 Cieszyn
Tel. (+48) 33 8546 103

Nasz Wydział prowadzi także studia podyplomowe: 

  • Arteterapia
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Bogata oferta edukacyjna to nie wszystko, kampus w Cieszynie ma również dobrze wyposażone zaplecze – akademiki, obiekty sportowe z basenem, opiekę medyczną. 

Kinga Czerwińska