Witómy pieknie wszeckich letnikorzi i lufcorzi, kierzi nawszywili nasze beskidzki gory

0
1164
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

Bydymy Was pieknie witać u nas dwa razy do roka w naszym Tramwaju i aji szpecyjalnie we wszeckich naszych dziedzinach i miastach, kiere majóm dlo was moc przirychtowanych wiesiołych roztolicznych wiecy.

Skyrs tego, że nasz Ustróń je piyrszy po ceście waszej nawszczewy, bydymy go dzisio wóm  zachwolać. Hańdownij był łón yno małóm gorolskóm dziedzinóm w kierej myszkali grole i żyli s chowanio krowiczek, łowieczek, babuci i wszelijaki gadziny. Nieskorzij jak kierysi s tych goroli sie zmiarkowoł, że serwotkóm, kiero zustowała im po zrobiyniu syra idzie lyczyć ludzi s rozmajtego choróbska zaczła się ta dzisiyjszo uzdrowiskowo historyja Ustrónia. Ku tymu eszcze trzeja przydać, że jak na gorach wedla Ustrónia znaszli ziym s kierej jak jóm zagrzoli w piecu zaczło sie loć zielazo to uż s tym świyżym luftym nie było tak dobrze jako je dzisio. S tego grzocio mieli moc szlaki, a łona jak zagrzoła wode to nieskorzij zaś kierysi prziszeł na to, coby lyczyć nióm rewme. Eszcze trzeja spómnieć ło tym, że kiejsi w gorach na obkoło Ustrónia rosły same buki, kiere zustały wyr-znióne skyrs hajcowanio nimi w hutniczym werku. Dzisio moji roztomili letnikorze ty smreki i jedle kiere widzicie posadzili nasi starzicy, coby zaś spadki kapke zdrowego luftu przidać naszym goróm. Podarziło sie to na tela dobrze, że wy tu do nas dzisio przijyżdżocie coby prugować wylyczyć swoji    chorobska i iś spadki zdrowym do roboty. Dlo tych co yno nas nawszywujóm w sobotem abo w niedzielem mómy zdrowy i świyży luft, kierym każdy może se pszeluftować swoji pluca tela godzin na wiela mo yno chyńć. 

Do obezdrzynio nasz Ustróń mo moc wiecy, kiere idzie uwidzieć aji za pore godzin jesi gdo mo chyńć i zdrowe klepeta. Po drugi stronie takigo wiynkszego potoka, kiery Wisłom sie mianuje  je Zawodzi po kierym namowiómy was, co-
by sie przeszpacyrować s dzieckami. Nejprzód uwidzicie siedymnos chałup, kiere majóm wyglónd piramid, a nieskorzij Leśny Park Niespodzianek. Idzie tam uwidzieć moc rozmajtego zwiyrza, kiere ni ma zawrzite w corkach yno chodzi wedla was, a rozmajte ptoki nad wami furgajóm w lufcie. Jak styknie wóm eszcze pary w klepetach to sie możecie wydropać na przepieknej urody gore, kiero Równicóm się mianuje. Dlo tych słabowitych lufciorzi mómy nowinke ło tym, że idzie na te Równice  dostać sie swojim auciskym i być tam rychlij łod tych co bydóm drepsić na nie po ceście na swojich klepetach. Ustróń eszcze mo moc atrakcyji, kiere trzeja by było obezdrzić, ale nejlepszyj to oglóndani potajlować se na dwa abo trzi razy, bo sie z tego ogłóndanio wiyncyj spamiynto. 

W postrzodku Ustronia stoji stary rotuz, stare kościoły i przeogrómnie moc kszeftów. Kapke dalij też idzie obezdrzić w muzeum stare zieleźne rozmajte ździorba, kiere zustaly po ustróński odlywni i hucie. A kónsek dalij jak się rozegnómy ku Wiśle to po prawo idzie trefić na drugóm pieknóm gore, kiero Czantoryjóm sie mianuje i na kieróm idzie się wydropać pieszki, abo wyjechać na linowej sztokerli. Tóż roztomili  letnikorze, czakómy tu na was w Ustroniu, wartko sie oblykejcie we swoji jakle, mantle i dobre bóty nacióngejcie na swoji szłapy i tu do nas wartko przijyżdżejcie, coby aspóń chocioż na chwilem przeluftować ty swoji pluca tym naszym zdrowym luftym. Trzeja się hónym zebrać do kupy, coby was żodyn nie przedbiygnył i nie wypił przed wami tej zdrowej wody w pijalni na Zawodziu i nie posadził rychlij przed wami swojigo zadku na sztokerli, kiero cióngnióno je na linie ku wyrchu na Czantoryje. Ustróń was szumnie ugości bo rod mo wszeckich przijechanych do niego gości. 

- reklama -

Fryderyk Dral

Słownik

lufciorz – turysta
letnikorz – wczasowicz
nawszczywić – odwiedzić
dziedzina – wieś
babuć – wieprzek
przirychtowane – przygotowane
roztoliczne – różne
wieca – rzeczy
skyrs – z powodu
cesta – droga
hańdownij – dawniej
gadzina – drób
nieskorzij – późnej
zmiarkować – zorientować
wedla – obok
luft – powietrze
nejprzód – najpierw
szlaka – żużel
rewma – reumatyzm
przyszeł na to – zrozumiał
smrek – świerk
jedla – jodła
kapke – trochę
spadki – z powrotem
podarziło się – udało się
przeluftować – przewietrzyć
zawrzite – zamknięte
corek – zagroda
klepeta –  nogi
mianuje – nazywa się
rotuz – ratusz
ździorba – stare rzeczy
sztokerla – krzesło
oblykać – ubierać się
szumnie – ładnie
do kupy – razem
hónym – szybko